Preise

 

Sommer 2013 (01.04.2013-30.11.2013)

 ab € 80,-/ Nacht

Winter 2013 (01.12.2013-26.04.2014)

 ab € 100,-/ Nacht
Sommer 2014 (27.04.2014-30.11.2014)

 ab € 80,-/ Nacht